Verantwoording ANBI

De Willy Blokland Stichting is gerangschikt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een en ander conform artikel 5 B van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, alwaar geregeld is dat en wanneer en door wie – de Belastingdienst – een rechtspersoon zoals een stichting aangemerkt kan worden als ANBI.

Een ANBI dient statutair en feitelijk het algemeen nut te dienen, door haar inkomsten geheel of nagenoeg geheel aan te wenden als gift ten gunste van de in dat wetsartikel 5 B van de AWR genoemde en aldaar gespecificeerde doelen.

Als een rechtspersoon gerangschikt is als ANBI, dan heeft dat de navolgende fiscale gevolgen:

  • Wat de ANBI ontvangt als gift of krachtens testament, is vrij van schenkbelasting en vrij van erfbelasting
  • Giften of schenkingen gedaan door de stichting zijn vrij van schenkbelasting
  • De door een natuurlijk persoon aan een ANBI gedane giften delen in de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting; per kalenderjaar is aftrekbaar de som van de giften voor zover die meer is dan 1 % van het verzamelinkomen en tevens meer is dan 60 euro; maximaal is aftrekbaar 10 % van het verzamelinkomen
  • Wordt een gift gedaan in de vorm van het schenken van een recht op een periodieke uitkering voor een periode van ten minste vijf jaar of tot eerder overlijden, dan is aftrekbaar het per jaar betaalde bedrag, zonder minimum en zonder maximum, naast de gewone giftenaftrek omschreven in de vorige alinea
  • De door een rechtspersoon zoals een BV gedane gift deelt in de giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting; aftrekbaar zijn de in een boekjaar gedane giften tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste 50 % van de winst met een maximum van 100.000 euro
  • In aanmerking komen de giften waarvan de betaling bewijsbaar is; dat is het geval bij overmaking per bank.

Samenvatting

De Willy Blokland Stichting voldoet aan alle aan een ANBI gestelde eisen, en is in januari 2014 door de belastingdienst Team ANBI ook op basis van de nieuwe wetgeving herbevestigd als zijnde ANBI gerangschikt. Aan de Willy Blokland Stichting gedane giften delen voor de gever daardoor in alle fiscale giftenaftrekregelingen bovengenoemd.

Contactgegevens Willy Blokland Stichting
p/a Goudwespmeent 82
1218 GS Hilversum
secretariaat@willybloklandstichting.org
KvK: 41125103
ANBI: 8161.24.401