Beleid

Naam

De naam van de stichting is sinds 2014: Willy Blokland Stichting

RSIN of fiscaal nummer

Het fiscale nummer is 8161.24.401

Contactgegevens

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 41125103.

De stichting heeft als adres van haar secretariaat

Goudwespmeent 82 te 1218 GS HILVERSUM.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel, het zijn van ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling, als bedoeld in artikel 5 B van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De stichting verwerkelijkt haar doel, door het saldo van haar baten en lasten jaarlijks met inachtneming van de wettelijke regels, geheel of nagenoeg geheel uit te keren als giften aan kerkelijke, missionaire, levensbeschouwelijke, charitatieve, sociale, culturele en andere het algemeen nut beogende, als ANBI gerangschikte, rechtspersonen; in het bijzonder aan zodanige instellingen van orthodox-protestantse signatuur.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit zo mogelijk vijf maar ten minste drie leden.

De bestuursleden, als zodanig ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zijn

T. Blokland, voorzitter; T.M. Hofman, lid; G.J. Back – Blokland, secretaris-penningmeester; J. v.d. Graaf, lid; A.D. Blokland, lid

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning; zij verrichten hun werkzaamheden pro Deo.

Aan bestuursleden en deskundigen worden gemaakte kosten desgevraagd vergoed; tot heden is daar geen gebruik van gemaakt.

Het beleidsplan

Uitgangspunt is dat alle revenuen uit het stamkapitaal, alsmede alle overige ontvangen baten, worden aangewend voor het doen van giften conform de doelstelling van de stichting, en dat de lasten zo gering mogelijk worden gehouden.

Voorts, dat het stamkapitaal hoogrentend maar tevens solide wordt en blijft belegd, zodat tot in lengte van dagen revenuen zullen worden gegenereerd, welke revenuen kunnen en zullen worden aangewend om giften te doen.

De belegging van het stamkapitaal vindt plaats na advies van de ABN AMRO Bank, door het bestuur van de stichting, en is een vast punt van de agenda van de jaarvergadering.

Het geschatte bedrag aan saldo van de baten en lasten wordt door het bestuur jaarlijks bestemd voor en uitgekeerd aan giften, in de decembermaand. Over de gelden van de stichting kan alleen worden beschikt na een dienovereenkomstig bestuursbesluit, en voorts alleen op de handtekening van ten minste twee bestuursleden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Ontvangen giftenaanvragen worden voorgelegd aan de bestuursleden, en worden op de bestuursvergaderingen nader besproken en overwogen en beoordeeld. Dat geldt evenzo voor door bestuursleden ingebrachte voorstellen om giften te doen.

In de bestuursvergaderingen wordt, aan de hand van het geschatte bedrag dat in een jaar beschikbaar is om giften te doen, door het bestuur bezien en besloten aan welke ANBI-rechtspersonen en tot welke bedragen giften gedaan zullen worden.

Zodanige giften worden uiterlijk in de maand december van het jaar per bank uitgekeerd.

Financiële verantwoording

Het concept van de jaarrekening, waaruit alle baten en lasten blijken,alsmede welke bezittingen en schulden er zijn, en welke giften gedaan zijn, wordt, met alle onderliggende financiële bescheiden en documenten, aangeboden aan de deskundigen de heer en mevrouw J.B.D. Driessen en Y.L. Driessen-Ruwaard.

Zij brengen hun rapport en advies uit aan de bestuursleden.

Met inachtneming hiervan bespreken de bestuursleden de concept-jaarrekening,en zij stellen die vervolgens vast. Deze vaststelling strekt het bestuur dienovereenkomstig tot décharge. Tevens stelt het bestuur vast, welke giften en tot welke bedragen en aan welke ANBI’s , in het lopende jaar gedaan zullen worden.

De lage rentestand bij beleggingen brengt mee, dat de financiële ruimte om giften te doen onder behoud van het stamkapitaal, beperkter is dan voorheen. Het saldo van baten en lasten in een jaar bij de stichting wordt zo mogelijk algeheel en altijd uitgekeerd binnen het kalenderjaar; altijd door overmaking per bank.

Een afschrift van de jaarrekening, waartoe ook behoort de lijst met de in dat jaar gedane giften, wordt steeds toegezonden aan de Belastingdienst Oost-Brabant kantoor ‘s-Hertogenbosch, welke de jurisdictie heeft over de ANBI ‘s.

Aan mogelijke wettelijke verplichtingen om de jaarrekening al dan niet in verkorte vorm te gaan publiceren op bijvoorbeeld het Handelsregister, wordt voldaan.