Bestedingen

Statutaire doelstelling

Conform haar statuten heeft de stichting ten doel, steun te verlenen – rechtstreeks of met andere als ANBI gerangschikte rechtspersonen – aan kerkelijke, missionaire, levensbeschouwelijke, charitatieve, sociale, culturele en andere het algemeen nut beogende en dienende doelen.
In het bijzonder aan zodanige instellingen met rechtspersoonlijkheid, van orthodox protestantse signatuur.

Feitelijke werkzaamheid

De stichting keert jaarlijks haar gehele saldo van baten verminderd met lasten, uit, in de vorm van giften.
Het bestuur van de stichting besluit, aan welke doelen en instanties en tot welke bedragen giften worden verstrekt.

Aanvragen voor giften

Een verzoek om een gift kan worden gericht aan het secretariaat van de stichting.

Door de stichting gedane giften

Deze lagen de recente jaren op de gebieden en instanties, die kunnen worden omschreven als :
Kerkelijke gemeenten in het vroegere Oostblok, Christelijk onderwijs; verspreiding Bijbels.
Kerken en zending, werk onder de Nederlandse jeugd; werk in het christelijk- sociale vlak.

Verantwoording bestedingen

De stichting verantwoordt jaarlijks haar baten en lasten, alsmede belangrijke wijzigingen. In het menu onder ‘Verantwoording ANBI’ kunt u aanvullende informatie selecteren.